Boku nu Hero Academia Deku with christmas hat

Boku nu Hero Academia Deku with christmas hat

makes no sense